Съдържание

Посетители

В момента има 134  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2016 г.

Съобщение №145/2016 г.

Инвестиционно предложение: „Изменение на обект „Овцеферма в имот № 000166, местност „М. Говедарово“, землище на с. Петрелик, община Хаджидимово, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Във връзка с представено уведомление за горното инвестиционно предложение в съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.), РИОСВ-Благоевград информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация инвестиционното предложение е за изменение на производствената дейност, респ. адаптирането на съществуваща овцеферма за 600 бр. овце от месодайно направление към екологичен овцевъден комплекс с максимален капацитет до 1600 овце-майки, специализирана за производство на мляко и месо.
Инвестиционното предложение представлява втора промяна по чл. 154 от ЗУТ за обект „Овцеферма в имот 000166, местност „М. Говедарово“, землището на с. Петрелик, община Хаджидимово, област Благоевград“, за който има влязло в сила Разрешение за строеж №19/07.05.2014 г издадено от главния архитект на община Хаджидимово.
Съществуващият овцевъден комплекс за оборно-пасищно отглеждане на 600 броя овце-майки, за който е реализиран Етап I-ви се състои от:
- Производственна сграда А за отглеждане на агнета за угояване и женски шилета за разплод с площ от 980,80 м2.
- Производственна сграда В1 за отглеждане на 200 бр. овце-майки с агнета до 60 дни с площ от 863,4 м2.
- Административно битова сграда (Сграда E) с филтър, помещения за почивка на персонала, санитарен възел и други, съгласно предвидената дейност, спомагателни помещения.
- Сгради и съоръжения обслужващи технологичните линии „Хранене и фуражна база” и „Технологията на тора”.
Същият е въведен в експлоатация с Удостоверение № 275/07.09.2015 г. издадено от главния архитект на община Хаджидимово.
За обекта, реализиран на този етап е проведена процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда, в т.ч. и процедура по оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, приключили с Решение № БД-24-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на директора на РИОСВ – Благоевград.
С настоящето инвестиционно предложение се предвижда промяна на Етап ІІ-ри, състояща се в следното:
- оптимално организиране на площите при производствените сгради В2 и В3, както и оптимизиране на технологичните линии и процеси в тях;
- ситуиране на технологична сграда D, в съответствие с нормативната уредба за ветеринарно-санитарните и хигиенните изисквания при добив на сурово мляко от животновъдни обекти за отглеждане на овце;
- преустройство на технологичните процеси в съществуващата овцеферма ситуирана в сгради А и B1 изградени на Етап I, без промяна на основното им предназначение.
Годишно в овцевъдния комплекс ще се отглеждат до 1600 овце-майки, около 32 мъжки разплодника и максимум 2455 агнета, произведени най-малко в 5 агнилни кампании през годината. Ще се прилага интензивен цикъл на възпроизводство и целогодишно последователно синхронизирано заплождане на технологичните групи овце-майки от овчарник В1, В2 и В3.
Предвижда се максималният брой животни във всеки един момент да не бъде повече от 1600 овце-майки (32 мъжки разплодника, 491 агнета над 2 месечна възраст и 491 новородени агнета).
Така заявеното инвестиционно предложение представлява изменение на обект попадащ в т. 1, буква „д“ на Приложение № 2 на ЗООС, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда (увеличаване на количеството на генерираните отпадъци и формираните производствени отпадъчни води) и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.
На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № П-01-521/16.12.2016 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие на което Ви предоставяме за съобразяване) инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ на ЗБР (2010 – 2015 г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията поставени в становището.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение за изменение по чл. 154 от ЗУТ за обект: „Овцеферма в имот с номер 000166 в местността М. Говедарево, землище на с. Петрелик, община Хаджидимово, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., поел. изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 2012 г.), наричана по-долу „Наредбата за ОС" и подлежи на процедура по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони съгласно изискванията на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР, по реда на глава трета от Наредбата за ОС, а именно: процедурата по оценка за съвместимостта на настоящето инвестиционно предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони се извършва чрез изискващата се процедура по реда на глава шеста от ЗООС, в конкретния случай - чрез процедурата по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на една защитена зона като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, а именно: защитена зона BG0000220 „Долна Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107 от 2007 г., изм. и доп.).
Въз основа на възможността предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС, РИОСВ – Благоевград ще се произнесе с преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на така заявеното инвестиционното предложение върху защитена зона BG0000220 „Долна Места" на етапа на внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване от ОВОС.
Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Хаджидимово и с. Петрелис, и БДЗБР.