Съдържание

Посетители

В момента има 236  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2015 г.

Съобщение №39/2015 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на оранжерия и обслужваща сграда в поземлен имот №037024 с площ 6.149 дка в местността „Вадата“, землище на с. Марино поле, община Петрич, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация се предвижда в имота да се изгради оранжерия с площ 2112 дка и обслужваща сграда. Оранжерията ще бъдe от готови профили, покрита с полиетилен. За напояване на растенията е предвидено изграждане на капкова система, която да бъде захранена с вода от мрежата на „Напоителни системи“ ЕАД, клон Струма – Места на базата на сключен договор.
Не се предвижда електрозахранване и водоснабдяване на обслужващата сграда, за питейни нужди на работещите се предвижда да се осигурява бутилирана вода.
Заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно информацията в приложената документация и от направената справка относно местоположението на гореописаното инвестиционно предложение, се установи, че инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии;
Инвестиционното предложение попада в границите на една защитена зона като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, а именно:
- защитена зона BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 28/2010 г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС и подлежи на процедура по оценка за съвместимост съгласно изискванията на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР по реда на глава трета от Наредбата за ОС, а именно: процедурата по оценка за съвместимостта на настоящето инвестиционно предложение с предмета и целите на опазване на гореописаните защитени зони се извършва чрез изискващата се процедура по реда на глава шеста от ЗООС, в конкретния случай - чрез процедурата по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС се установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването ѝ.
Въз основа на възможността предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС, РИОСВ – Благоевград ще се произнесе с преценка за вероятната степен на значително отрицателно въздействие върху защитената зона на етапа на внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване от ОВОС, с която следва да се представят ясно и конкретно предвижданията на инвестиционното предложение и неговите елементи, както и да се опише вида и начина на ползване на земите към настоящия момент.

Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Петрич, с. Марино поле и директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.