Съдържание

Посетители

В момента има 148  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2015 г.

Съобщение №41/2015 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на ферма за отглеждане на телета в поземлен имот №099040, местност „Папото“ в землището на с. Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация се предвижда в имот №099040 с площ 7.390 дка и начин на трайно ползване „нива“ да се изгради ферма за отглеждане на телета с капацитет 50 бр. телета. За нуждите на фермата е предвидено да бъдат изградени:
- хале със застроена площ 800 м2;
- помещение с площ 150 м2 за складиране на фуражи, силажи и смески;
- битово стая за персонала и офис помещение;
Електрозахранването на фермата се предвижда да бъде се осъществи чрез монтиране на генератор в границите на имота.
Необходимите водни количества за отглеждане на животните и за битови нужди на персонала в обем 2 м3/дневно е предвидено да се осигурят чрез изграждане на собствен водоизточник с предполагаема дълбочина 8 – 10 м. За питейни нужди на работниците ще се осигурява бутилирана вода.
Отпадъчните битови води се предвижда да се заустват в изгребна яма, а торовата фракция да се отвежда в торохранилище.
Заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 1, буква „д“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Горецитираният имот, предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Същият попада изцяло в периферните граници на защитена зона от мрежата Натура 2000 по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - BG00002076 „Места”, определена за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г на Министъра на околната среда и водите.
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп., ДВ, бр. 3/2011 г.) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горецитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и глава трета от Наредбата за ОС.
При направената проверка за допустимост в изпълнение на чл. 40, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона „Места”, определен със заповед № РД – 532/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите.
След анализ на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от горецитираната Наредба за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитена зона „Места”.
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Гоце Делчев, кметство с. Мусомище и директора на БДЗБР.