Съдържание

Посетители

В момента има 159  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2015 г.

Съобщение №74/2015 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на къщи за гости в имот № 027054 с площ 6.748 дка, местност „Цикандилка“, землище на с. Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация с уведомлението за горното инвестиционното предложение се предвижда в имот №027054 и с площ 6.748 дка да бъдат изградени четири броя къщи за гости с общ капацитет 25 гости. Къщите за гости ще бъдат захранени с електроенергия от съществуващ в имота трафопост чрез подземен кабел. Поради липса на водопроводна и канализационна мрежи в близост до имота е предвидено снабдяването на къщите за гости с вода за питейно-битови нужди ще бъде осъществено чрез изграждане на собствен водоизточник с прогнозна дълбочина 35 - 40 м, а отпадъчните води от дейността на обекта да бъдат зауствани в изгребна яма (4 м3/дневно). Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение е достъпен по полски пътища.
Инвестиционното предложение за изграждане на собствен водоизточник с прогнозна дълбочина 35 - 40 м e включено в т. 2, буква „г“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Горецитираният имот, предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Същият попада в границите на две защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ, бр. 107/2007 г. изм. и доп.) и BG0002078 “Славянка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-751/24.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 97/2008 г.).
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка същото подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на цитираните горе защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.).
В представеното уведомление, съгласно изискванията на чл. 10 от Наредбата за ОС и приложенията към него липсва подробна информация по отношение на електрозахранването на обекта. Това затруднява извършването на преценка за вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционното предложение върху горецитираните защитени зони. В предвид това е необходимо към информацията да представите схема на електрозахранване на обекта, вкл. обяснителна записка към схемата.
След представяне на горната информация и въз основа на възможността, предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС по изискуемата се процедурата по реда на чл. 31 от ЗБР ще се произнесем на етап „представяне на информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС“.
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Хаджидимово, кметство с. Гайтаниново и БДЗБР.