Съдържание

Посетители

В момента има 301  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-14-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-14-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „МВЕЦ „Светлина 2“ на река Места“,землище на с. Буково, община Гоце Делчев

РИОСВ – Благоевград информира за извършена проверка по чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., предишна ал. 7, бр. 12 от 2017 г.), относно реализацията на инвестиционно предложение за „МВЕЦ „Светлина 2“ на река Места“, землище на с. Буково, община Гоце Делчев с възложител: „МВЕЦ Светлина“ ООД (акт. ЕООД), ЕИК: 160110840, с акт. седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Никола Караджов“ № 13, ет. 1, ап. Б, за което е издадено Решение № БД-14-ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на директора на РИОСВ – Благоевград, с характер „да не се извършва ОВОС“.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение № БД-14-ПР/2008 г. е загубило правното си действие.