Съдържание

Посетители

В момента има 672  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за издадено писмо с изх. № 762/26.10.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено писмо с изх. № 762/26.10.2018 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград до „ВЕЦ“ ООД, гр. Плевен и до „ВЕС 2006“ ООД, гр. Перник в качеството им на възложители, във връзка с текуща в РИОСВ – Благоевград административна процедура за инвестиционно предложение за изграждане на 12 бр. малки водноелектически централи (МВЕЦ) на р. Струма - от МВЕЦ «ЕКО Струма 13» до МВЕЦ «ЕКО Струма 24» в землищата на селата Струма, Вълково, Плоски и гр. Сандански, Община Сандански, селата Драката, Илинденци, с. Горна Крушица и с. Каменица, община Струмяни и с. Долна Градешница и с. Сливница, община Кресна

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ. 61, АЛ. 3 ОТ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

ДО
Г-Н НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ЦИНГАРОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ВЕЦ” ООД
ЕИК: 114667706
гр. Плевен 5800, ул. „Сан Стефано“ № 11, вх. Б, ет. 1, ап. 1

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЦИНГАРОВ,

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл .2а, ал. 5, т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград съобщава за издадено писмо с изх. № 762/26.10.2018 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград до „ВЕЦ“ ООД, гр. Плевен и до „ВЕС 2006“ ООД, гр. Перник в качеството им на възложители, във връзка с текуща в РИОСВ – Благоевград административна процедура за инвестиционно предложение за изграждане на 12 бр. малки водноелектически централи (МВЕЦ) на р. Струма - от МВЕЦ «ЕКО Струма 13» до МВЕЦ «ЕКО Струма 24» в землищата на селата Струма, Вълково, Плоски и гр. Сандански, Община Сандански, селата Драката, Илинденци, с. Горна Крушица и с. Каменица, община Струмяни и с. Долна Градешница и с. Сливница, община Кресна, за което с Решение № БД-16-ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на директора на РИОСВ – Благоевград е решено да се извърши ОВОС.

Писмото е изпратено до седалището на дружеството с обратна разписка № ИД PS 2704 001GU9 Е, но e върнато с отметка „Непотърсена“.

Писмото е получено от ликвидатора на другия възложител - „ВЕС 2006“ ООД, гр. Перник

Съобщението и цитираното писмо са публикувани на интернет страницата на РИОСВ - Благоевград на 07.12.2018 г.

Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло на РИОСВ – Благоевград на 07.12.2018 г. за период от 14 дни.

В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ - Благоевград на адрес: гр. Благоевград, ул. „Свобода“ № 1  – деловодство до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомяваме, че ще считаме същото за получено.