Съдържание

Посетители

В момента има 179  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за издадено писмо с изх. № 764/26.10.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено писмо с изх. № 764/26.10.2018 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград до „ХИДРОЕНЕРГОПРОЕКТ – ЕР“ ЕООД, гр. София в качеството му на възложител, във връзка с текуща в РИОСВ – Благоевград административна процедура за инвестиционно предложение за изграждане на 10 бр. малки водноелектрически централи (МВЕЦ) на р. Струма - от МВЕЦ «ЕКО Струма 1» до МВЕЦ «ЕКО Струма 7» и от МВЕЦ «ЕКО Струма 10» до МВЕЦ «ЕКО Струма 12», в землищата на селата Лебница, Дамяница, Левуново и гр. Сандански, Община Сандански и селата Старчево, Генерал Тодоров, Дрангово, Марикостиново, Чучулигово, Тополница, Кулата, Марино поле, Рибник и гр. Петрич, община Петрич

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ. 61, АЛ. 3 ОТ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

ДО
Г-Н ЕМИЛ СТОЯНОВ РУСЕВ
УПРАВИТЕЛ НА „ХИДРОЕНЕРГОПРОЕКТ – ЕР“ ЕООД
ЕИК: 175340498
гр. София 1606, район Красно село, ул. „Св. Иван Рилски“ № 64, вх. 1, ет. 1, ап. 1

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РУСЕВ,

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл .2а, ал. 5, т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград съобщава за издадено писмо с изх. № 764/26.10.2018 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград до „ХИДРОЕНЕРГОПРОЕКТ – ЕР“ ЕООД, гр. София в качеството му на възложител, във връзка с текуща в РИОСВ – Благоевград административна процедура за инвестиционно предложение за изграждане на 10 бр. малки водноелектрически централи (МВЕЦ) на р. Струма - от МВЕЦ «ЕКО Струма 1» до МВЕЦ «ЕКО Струма 7» и от МВЕЦ «ЕКО Струма 10» до МВЕЦ «ЕКО Струма 12», в землищата на селата Лебница, Дамяница, Левуново и гр. Сандански, Община Сандански и селата Старчево, Генерал Тодоров, Дрангово, Марикостиново, Чучулигово, Тополница, Кулата, Марино поле, Рибник и гр. Петрич, община Петрич, за което с Решение № БД-11-ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на директора на РИОСВ – Благоевград е решено да се извърши ОВОС.
Писмото е изпратено до посоченият адрес за кореспонденция с обратна разписка № ИД PS 2704 001GU8 D, но e върнато с отметка „Непотърсена“.

Съобщението и цитираното писмо са публикувани на интернет страницата на РИОСВ - Благоевград на 07.12.2018 г.

Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло на РИОСВ – Благоевград на 07.12.2018 г. за период от 14 дни.

В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ - Благоевград на адрес: гр. Благоевград, ул. „Свобода“ № 1  – деловодство до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомяваме, че ще считаме същото за получено.