Съдържание

Посетители

В момента има 133  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за издадено писмо с изх. № 766/26.10.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено писмо с изх. № 766/26.10.2018 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград до „ХИДРОПРОЕКТ ГРУП“ EООД, гр. Благоевград в качеството им на възложители, във връзка с текуща в РИОСВ – Благоевград административна процедура за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ „Градево“ и МВЕЦ „Градево 1“ на р. Градевска, землище на с. Градево, Община Симитли

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ. 61, АЛ. 3 ОТ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС
 

ДО
Г-ЖА ЕМИЛИЯ ТУМПАЛОВА
УПРАВИТЕЛ НА „ХИДРОПРОЕКТ ГРУП“ EООД
ЕИК: 101727808
гр. Благоевград, ул. „Николай Петрини“ 11, вх. А, ет. 3

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТУМПАЛОВА,

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл .2а, ал. 5, т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград съобщава за издадено писмо с изх. № 766/26.10.2018 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград до „ХИДРОПРОЕКТ ГРУП“ EООД, гр. Благоевград в качеството им на възложители, във връзка с текуща в РИОСВ – Благоевград административна процедура за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ „Градево“ и МВЕЦ „Градево 1“ на р. Градевска, землище на с. Градево, Община Симитли, за което с Решение № БД-52-ПР/2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на директора на РИОСВ – Благоевград е решено да се извърши ОВОС.

Писмото е изпратено до седалището на дружеството с обратна разписка № ИД PS 2704 001GU7 С, но e върнато с отметка „Непотърсена“.

Съобщението и цитираното писмо са публикувани на интернет страницата на РИОСВ - Благоевград на 07.12.2018 г.

Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло на РИОСВ – Благоевград на 07.12.2018 г. за период от 14 дни.

В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ - Благоевград на адрес: гр. Благоевград, ул. „Свобода“ № 1  – деловодство до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомяваме, че ще считаме същото за получено.