Съдържание

Посетители

В момента има 434  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-16-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-16-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Засаждане на ябълкова и зеленчукова градина и изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване и изграждане на система за защита от градушки в поземлени имоти с №№031021, 031023, 031022, 031024, 029026, 020032, 020027, 031010, 031009, 024069 в землището на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград“

РИОСВ – Благоевград информира за извършена проверка по чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) относно реализацията на инвестиционно предложение „Засаждане на ябълкова и зеленчукова градина и изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване и изграждане на система за защита от градушки в поземлени имоти с №№031021, 031023, 031022, 031024, 029026, 020032, 020027, 031010, 031009, 024069 в землището на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград“ с възложител „ТЕРРА ИНВЕСТ 2016“ ООД, за което е издадено Решение №БД-16-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на директора на РИОСВ – Благоевград, с характер „да не се извършва ОВОС“.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение №БД-16-ПР/2017 г. е загубило правното си действие.