Съдържание

Посетители

В момента има 319  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-19-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-19-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Създаване на овощни градини от черешови насаждения в имоти с № 012001 и №014009 в землището на с. Ново Кономлади, община Петрич и от бадемови насаждения в имоти с №№047018, 047019, 047020, 047021 в землището на с. Левуново, община Сандански и изграждане селскостопанска сграда за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в имот №097001 в землището на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград“

РИОСВ – Благоевград информира за извършена проверка по чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) относно реализацията на инвестиционно предложение „Създаване на овощни градини от черешови насаждения в имоти с № 012001 и №014009 в землището на с. Ново Кономлади, община Петрич и от бадемови насаждения в имоти с №№047018, 047019, 047020, 047021 в землището на с. Левуново, община Сандански и изграждане селскостопанска сграда за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в имот №097001 в землището на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград“ с възложител „ВИА ВЕРДЕ М“ ЕООД, за което е издадено Решение №БД-19-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на директора на РИОСВ – Благоевград, с характер „да не се извършва ОВОС“.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение №БД-19-ПР/2017 г. е загубило правното си действие.