Съдържание

Посетители

В момента има 142  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за издадено писмо с изх. №4981(3)/21.12.2022 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено писмо с изх. №4981(3)/21.12.2022 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград до управителя на „ТЕМИДА – 2005“ ООД в качеството му на възложител на инвестиционно предложение за „МВЕЦ на р. Ощавска, землище на с. Ощава, община Кресна и землище на с. Сенокос, община Симитли

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ. 61, АЛ. 3 ОТ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

ДО
Г-Н ГЕОРГИ МИЛУШЕВ ГОЦЕВ
УРАВИТЕЛ НА „ТЕМИДА – 2005“ ООД
гр. Благоевград; ул. „Тодор Александров“ №75

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГОЦЕВ,

На основание чл. 18 a, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 22, ал. 5 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – Благоевград съобщава за издадено писмо с изх. №4981(3)/21.12.2022 г. на директора на РИОСВ – Благоевград до управителя на „ТЕМИДА – 2005“ ООД в качеството му на възложител на инвестиционно предложение за „МВЕЦ на р. Ощавска, землище на с. Ощава, община Кресна и землище на с. Сенокос, община Симитли“, за което с Решение №БД-85-ПР/2006 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е решено да не се извършва ОВОС за така заявеното ИП. С писмо с изх. №4981(3)/21.12.2023 г. дружеството и органите по одобряване на ИП са уведомени за резултатите от извършена проверка по смисъла на чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, при която е установено, че решението е загубило правно действие.

Писмото е изпратено до седалището на дружеството с обратни разписки №ИД PS 2704 0028MU K и №ИД PS 2704 0028IO A, но пратките са върнати с отметка „Непотърсена“. Писмото е изпратено и друг публичен адрес на управителя на дружеството с обратна разписка №ИД PS 2704 0028T6 3, но е върнато с отметка „Непотърсена“.

Съобщението и цитираното писмо е публикувано на интернет страницата на РИОСВ – Благоевград на 30.03.2023 г.

Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло на РИОСВ – Благоевград на 30.03.2023 г. за период от 14 дни.

В изпълнение на изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за ОВОС, съобщение за загуба на правното действие на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ – Благоевград, на 21.12.2022 г. и в Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС.

В случай че не се явите лично в сградата на РИОСВ – Благоевград на адрес: гр. Благоевград, ул. „Свобода“ № 1 – деловодство, до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомяваме, че ще считаме същите за получени.