Съдържание

Посетители

В момента има 758  гости и няма потребители и в сайта

Архив Съобщения обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-33-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-33-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на птицекланица с капацитет 10 000 птици (14 тона трупно месо) на денонощие в поземлен имот с идентификатор 17395.153.14 в местността „Заемджиков чифлик/Мочура“ по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

РИОСВ – Благоевград информира за извършена проверка по чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., предишна ал. 7, бр. 12 от 2017 г.), относно реализацията на инвестиционно предложение за „Изграждане на птицекланица с капацитет 10 000 птици (14 тона трупно месо) на денонощие в поземлен имот с идентификатор 17395.153.14 в местността „Заемджиков чифлик/Мочура“ по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“ с възложител „МЕРКЕЗ“ ООД, ЕИК: 101136463, със седалище и адрес на управление: гр. Гоце Делчев, жк. „Промишлена зона“, м. “Мочура“, за което е издадено Решение № БД-33-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на директора на РИОСВ – Благоевград, с характер „да не се извършва ОВОС“.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение № БД-33-ПР/2013 г. е загубило правното си действие.