Съдържание

Посетители

В момента има 180  гости и няма потребители и в сайта

Архив Съобщения обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-63-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-63-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Добив на подземни води, чрез изграждане на водовземно съоръжение (сондажен кладенец) за водоснабдяване на автомивка в УПИ №005135, местност „Завоя“ в землището на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

РИОСВ – Благоевград информира за извършена проверка по чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., предишна ал. 7, бр. 12 от 2017 г.), относно реализацията на инвестиционно предложение за „Добив на подземни води, чрез изграждане на водовземно съоръжение (сондажен кладенец) за водоснабдяване на автомивка в УПИ №005135, местност „Завоя“ в землището на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“ с възложител „ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ ЕООД, ЕИК: 101771092, със седалище и адрес на управление: ул. „Отец Паисий“ №9, за което е издадено Решение № БД-63-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на директора на РИОСВ – Благоевград, с характер „да не се извършва ОВОС“.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение № БД-63-ПР/2013 г. е загубило правното си действие.