Съдържание

Посетители

В момента има 144  гости и няма потребители и в сайта

Архив Съобщения обявления

Съобщение за напомнително писмо изх. №3352(2)/02.07.2014 г.

Съобщение за напомнително писмо на РИОСВ - Благоевград с изх. № 3352(2)/02.07.2014 г. до Наталия Щерева, управител на „СИМУЛ БГ" ООД – гр. София, EИК 202060208, за инвестиционно предложение за „Изграждане на електроцентрала с мощност 1.5 MW за производство на електроенергия от биомаса, битов отпадък и други неопасни отпадъци в парцел I, поземлен имот № 155 по парцеларния план на стопански двор на с. Струма, община Сандански, област Благоевград"

СЪОБЩЕНИЕ
 

До г-жа Наталия Щерева, управител на „СИМУЛ БГ" ООД – гр. София:


На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.2а, ал.5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград съобщава за напомнително писмо с изх. №3352(2)/02.07.2014 г. относно инвестиционно предложение за „Изграждане на електроцентрала с мощност 1.5 MW за производство на електроенергия от биомаса, битов отпадък и други неопасни отпадъци в парцел I, поземлен имот № 155 по парцеларния план на стопански двор на с. Струма, община Сандански, област Благоевград", с възложител „СИМУЛ БГ" ООД – гр. София, EИК 202060208.

Съобщението и писмото са публикувани на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград на 08.10.2014 г.
Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло на РИОСВ – Благоевград на 08.10.2014 г. за период от 14-дни.

В случай, че не явите лично в сградата на РИОСВ-Благоевград на ул. „Свобода" №1, стая №10 до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомяваме, че ще считаме писмото за получено.