Съдържание

Посетители

В момента има 126  гости и няма потребители и в сайта

Прекратени процедури

БД-12-П/2022

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-12-П/2022 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 13.04.2022 г. Решение №БД-12-П/2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на семеен хотел в поземлен имот с идентификатор 53326.34.154, местност Градец по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“ с възложител ЕТ „Мираж-Вили Куртова“, ЕИК: 811123567, със седалище и адрес на управление: с. Огняново, община Гърмен, ул. „Горни бани“ №19.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.


От тук може да изтеглите пълния текст на решението