Съдържание

Посетители

В момента има 377  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2016 г.

БД-07-EO/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-07-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлени имоти №019003 и №006004 в землището на с. Вълково, община Сандански, област Благоевград с цел отреждане на имот №019003 за „Стрелбищен комплекс – открито стрелбище за тренировъчни цели“ и на имот №006004 за „Административна сграда с обслужващи помещения“, при прилагането, на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „ДЕСТ И КИ“ ООД със седалище и адрес на управление гр. Сандански, ул. „Роженски манастир“ № 2, ЕИК 101745432

От тук може да изтеглите пълния текст на решението