Съдържание

Посетители

В момента има 126  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2016 г.

БД-13-EO/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-13-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за селищни образования „Гуровица“, „Свети Иван“, „Грамадето“, „Кошерината“, „Карантията“, „Средореко“, „Асаница“, „Герачени улици“ в землището на гр. Банско, община Банско, област Благоевград, при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Банско с адрес гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров“ № 1, ЕИН 000024633

От тук може да изтеглите пълния текст на решението