Съдържание

Посетители

В момента има 153  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2017 г.

БД-19-EO/26.10.2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-19-ЕО/26.10.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР), с който регулационните линии на УПИ ХVІІ – 404,405 в кв. 11 по плана на с. Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград се прокарват по имотните граници на имоти с пл. № 404 и пл. № 405, кв. 11 по плана на с. Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград и Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ), с който УПИ ХVІІ – 404,405 в кв. 11 по плана на с. Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград се отрежда за „дърводелска работилница за ремонт на мебели и гаражи”, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: А. А. П. и Ф. М. М. с адрес xxxxxxx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението