Съдържание

Посетители

В момента има 109  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2019 г.

БД-14-EO/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-14-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с пл. № 1778 в кв. 15 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград за урегулиране на същия за „дърводелски предприятие““, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Т. М. М.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението