Съдържание

Посетители

В момента има 107  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2019 г.

БД-19-EO/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-19-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ II-185, кв. 310 по плана на гр. Петрич (поземлен имот с идентификатор 56126.601.185 по одобрени КК и КР на гр. Петрич), с което УПИ II – 185 да се раздели на два самостоятелни УПИ – УПИ XV с отреждане за „Производствено складови дейности – складове за промишлени стоки“ и УПИ XVI с отреждане за „Кравеферма“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „ЕЛИСТРЕЙД“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението