Съдържание

Посетители

В момента има 239  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2021 г.

БД-EO-08/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-08/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за имот с идентификатор 57159.56.20, местност „Гладно поле“ по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград и „ВЕД и ЕМД“

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-07/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-07/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 57159.58.16 в местността Над междата по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона - „Пп“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград и „УКЕВ ТРАНС“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-07/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-07/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект на Подробен устройствен план –План за застрояване (ПУП - ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 04279.607.32, местност Бачиново по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград - за ново свободно застрояване на жилищни сгради за постоянно обитаване, хотелски комплекс с ресторант, СПА център, плувен басейн, тенис кортове, подземни и надземни гаражи, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ” ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-06/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-06/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проекти на Подробни устройствени планове – Планове за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 66785.24.13, 66785.24.16, 66785.24.35 и 66785.24.36, местност „Иловицата“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Склаве, община Сандански, област Благоевград за промяна на предназначението им от „нива“ в „за фотоволтаична централа“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „КАНТИЛЕНА“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-05/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-05/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 04279.146.9 в местността Таушанка по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона - „Пп“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград и „ВИМ - Х“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-04-EO/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-04-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 04279.108.33, местност „Реката“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел поправка на явна фактическа грешка и предвиждане на предимно производствена устройствена зона – „Пп“

възложител: Община Благоевград и Й. С.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-03-EO/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-03-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 24367.113.32, местност „Бачиището“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на устройствена зона „Жм“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград и Е. Д.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението