Съдържание

Посетители

В момента има 526  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2011 г.

БД-11-EO/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-11-ЕО/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за  Подробен устройствен план – план за регулация  (ПУП – ПР) на с. Дагоново, Община Белица, Област Благоевград

възложител: Община Белица, гр. Белица, ул. „Г. Андрейчин” № 15

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-10-EO/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-10-ЕО/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за  Подробен устройствен план – план за регулация  (ПУП – ПР) на с. Горно Краище, община Белица, област Благоевград

възложител: Община Белица, гр. Белица, ул. „Г. Андрейчин” № 15

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-09-EO/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-09-ЕО/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за  Подробен устройствен план – план за регулация  (ПУП – ПР) на с. Бабяк, Община Белица, Област Благоевград

възложител: Община Белица, гр. Белица, ул. „Г. Андрейчин” № 15

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-08-EO/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-08-ЕО/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за  Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот №026006 с площ 4,696 дка в местността “Калугерица”, землище на с. Склаве, община Сандаски с цел промяна предназначението на имота от “нива” за “фотоволтаична централа”

възложител: Николай Атанасов Коричков

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-07-EO/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-07-ЕО/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Подробен устройствен план - план за регулация и  застрояване (ПУП - ПРЗ) на имот №065004 с площ  15.606 дка и имот №065006 с площ 17.073 дка в местност “Курило”, землище на с. Плоски, Община Сандански, Област Благоевград за „Фотоволтаична електроцентрала”

възложител: „Десол Плоски” ООД със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, бул. „Васил Левски” № 38 ЕИК  201425554

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-06-EO/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-06-ЕО/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Подробен устройствен план - план за регулация и  застрояване (ПУП - ПРЗ) на имот №072015 с площ  2.900 дка, местност “Долни лъки - Софийца”, землище на с. Капатово, Община Петрич, Област Благоевград за „Фотоволтаична електроцентрала”

възложител: „В.И.Б. Мегакомерс” ООД със седалище и адрес на управление с. Капатово, Община Петрич, Област Благоевград, ЕИК  201407378

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-05-EO/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-05-ЕО/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Подробен устройствен план – план за регулация  (ПУП – ПР) на  с. Краище, община Белица, област Благоевград

възложител: Община Белица, гр. Белица, ул. „Г. Андрейчин” № 15

От тук може да изтеглите пълния текст на решението