Съдържание

Посетители

В момента има 386  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2013 г.

БД-22-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-22-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на младежки център - Благоевград в част от поземлен имот идентификатор 04279.614.119 по КК гр.Благоевград, УПИ XIV, кв. 86, по плана на ЦГЧ гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Благоевград със седалище гр. Благоевград, пл. “Г. Измирлиев” №1, Булстат: 000024695

От тук може да изтеглите пълния текст на решението