Съдържание

Посетители

В момента има 349  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2013 г.

БД-23-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-23-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Извършване на дейности по предварително третиране на отпадъци от месинг, алуминий, желязо, олово, акумулатори – събиране и съхранение до предаването им за оползотворяване или обезвреждане в поземлен имот с идентификатор 04279.619.32.2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: ЕТ „ДАНИ – ЕМИЛ САШЕВ“ със седалище и адрес на управление област Благоевград, община Благоевград, гр. Благоевград, ул. „Липа“ № 12, БУЛСТАТ 200074064

От тук може да изтеглите пълния текст на решението