Съдържание

Посетители

В момента има 254  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2013 г.

БД-25-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-25-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Ремонт на въздушна електропроводна линия (ВЛ) 110 КV с трасе от п/ст „Симитли“ до п/ст „Разлог („БОЖУР“) преминаващо през територия на община Симитли и община Разлог, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД-МЕР Благоевград, гр. Благоевград 2700, ул. „Промишлена“ № 1, ЕИК 1752013040031

От тук може да изтеглите пълния текст на решението