Съдържание

Посетители

В момента има 251  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2013 г.

БД-27-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-27-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни преводни средства (ИУМПС), площадка за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), събиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) в УПИ ІІІ, кв. 312 по плана на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград идентичен с имот с идентификатор 56126.601.29 по кадастралната карта на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „РОВОТЕЛ СТИЙЛ“ ООД със седалище и адрес на управление ОБЛАСТ София, община Столична, район Нови Искър, гр. Нови Искър 1280, ул. „Кременица“ № 2, ЕИК 831850937

От тук може да изтеглите пълния текст на решението