Съдържание

Посетители

В момента има 143  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2015 г.

БД-54-ПР/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-54-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на оранжериен комплекс за отглеждане на зеленчуци в имот №027001 с площ 8.012 дка в местността „Студената вода“, землище на с. Склаве, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението