Съдържание

Посетители

В момента има 141  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2015 г.

БД-07-ПР/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-07-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на кравеферма с капацитет в поземлен имот №029006 с площ 10.729 дка в местността „Туркаре", землище на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: О.Р.К.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението