Съдържание

Посетители

В момента има 141  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2016 г.

БД-76-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-76-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Реконструкция на съществуващи оранжерии за целогодишно отглеждане на зеленчуци, добив на подземни води за напояване на зеленчукови култури, чрез изграждане на нов сондажен кладенец и водовземане на минерални води за отопляване на 20 дка оранжерии в имот № 000623 с площ 41.108 дка, местност „Крачница“, землище на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението