Съдържание

Посетители

В момента има 138  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2017 г.

БД-108-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-108-ПР/07.12.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на кравеферма за 50 броя млекодайни крави в имот №135060 в землището на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Е. Ф. М. с адрес xxxxxxxx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението