Съдържание

Посетители

В момента има 137  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2018 г.

БД-56-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-56-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на паркинг складова база, автомивка, търговски комплекс и офиси в поземлени имот с идентификатор 04279.22.8 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: В. В.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението