Съдържание

Посетители

В момента има 114  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2018 г.

БД-59-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-59-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на птицекланица и сондаж в поземлен имот №054009 в землището на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „БМ-3 ИНВЕСТ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението