Съдържание

Посетители

В момента има 358  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2018 г.

БД-73-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-73-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на хотел, ресторант и рекреационен център в УПИ IV, пл. № 302, кв. 16 по плана на с. Баня, община Разлог, област Благоевград и водовземане на минерална вода от Сондаж №6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ГАЛБА“ ООД ЕИК 121910375

От тук може да изтеглите пълния текст на решението