Съдържание

Посетители

В момента има 176  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2018 г.

БД-80-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-80-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Добив на подземни води, чрез изграждане на тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 56126.600.273 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ИСА ЕВРО КОМЕРС“ АД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението