Съдържание

Посетители

В момента има 470  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2010 г.

БД-40-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-40-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение «Изграждане на млекопреработвателно предприятие с капацитет 20 т/ден мляко в УПИ ІІ, кв. 150 по плана на гр. Разлог, Община Разлог, Област Благоевград», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Филипополис РК” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул.”Просвета” № 2А, Булстат 825196194

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението