Съдържание

Посетители

В момента има 289  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2010 г.

БД-41-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-41-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение„Изграждане на околовръстен път, гр. Сандански – северна дъга с дължина 1600 м в имоти №000121, местност „Смилово”, №000802, местност „Горски разсадник”, №000798, местност „Чинар куши” и имот №000471, землище на гр. Сандански, Община Сандански, Област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Сандански, бул. “Свобода” №14, БУЛСТАТ 000024955

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението