Съдържание

Посетители

В момента има 151  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2010 г.

БД-44-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-44-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на хотели и търговски обекти със заведения за развлечения и хранене в имоти № 61813.15.851 и № 61813.15.18, местност “Предел”, гр. Разлог, Община Разлог”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Елена Атанасова Борунова

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението