Съдържание

Посетители

В момента има 294  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2010 г.

БД-45-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-45-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Първоначално залесяване на неземеделски земи в имоти № 017049, № 017050 и № 017051, местност “Горни градеж”, № 014056, № 014059, № 014048, № 014060, № 014061, № 015039, местност “Равна поляна”, № 026034 и № 026024, местност “Копривката”, № 026036, местнос “Сухите вирове”, № 026026 и № 026027, местност “Копана вода”, 025007, местност “Поповска чука”, № 024033, местност “Орела”, № 010021 и № 010016, местност “Орище”, № 010014, местност “Мустака”, № 035055 и № 0350053, местност “Билото”, землище на с. Баскалци, Община Петрич”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Петрич със седалище и адрес на управление гр. Петрич, ул. “Цар Борис ІІІ” № 24, БУЛСТАТ 000024916

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението