Съдържание

Посетители

В момента има 183  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2010 г.

БД-46-ПР/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-46-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на модулна пречиствателна станция за битови отпадъчни води с капацитет от 110 до 160 еквивалентни жители за нуждите на „Спортен комплекс и параклис” в имот № 000068, местност „Мочура”, землище на гр. Гоце Делчев, Община Гоце Делчев”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони
възложител:„БИЛТА” ООД със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул.”Александър Стамболийски” № 4, ЕИК 101557336

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението