Съдържание

Посетители

В момента има 350  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2011 г.

БД-05-ПР/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-05-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „МВЕЦ на р. Бачевска с водохващане на кота 1003,00 м, напорен водопровод с дължина 342,04 м и сградоцентрала на кота 986,20 м в имот №039002, местност „Грамадите”, землище на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград” което има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: ЕТ «МИЛЧО МЕТОХЛИЕВ ММ-50» със седалище и адрес на управление гр. Разлог, ул. «Рила» № 19

От тук може да изтеглите пълния текст на решението