Съдържание

Посетители

В момента има 276  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2011 г.

БД-10-ПР/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-10-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение  “Манастирски комплекс “Свети Мина” в имот № 016013, местността “Ратиките”, землище на с. Балдево, община Гърмен, област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Фондация «Свети Мина», гр. София, ж.к. „ Гоце Делчев”, бл. 244, вх. Б, ап. 25

От тук може да изтеглите пълния текст на решението