Съдържание

Посетители

В момента има 351  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2019 г.

БД-08-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-08-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на лозови насаждения на площ от 190,111 дка в поземлени имоти с идентификатори 36083.25.1, 36083.25.2, 36083.25.3, 36083.25.4, 36083.25.5, 36083.25.6, 36083.26.1, 36083.26.2, 36083.28.1, 36083.28.3, 36083.28.4, 36083.28.5, 36083.28.6, 36083.28.8, 36083.28.9, 36083.28.10, 36083.28.11, 36083.28.12, 36083.28.13 и 36083.28.14 в местност „Костов Андък“, 36083.20.62 и 36083.20.27 в местност „Стари лозе“, 36083.31.15 в местност „Козеница“, 36083.30.1, 36083.30.8, 36083.30.9 и 36083.30.10 в местност „Двете тумби“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Капатово, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Златен Рожен“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението