Съдържание

Посетители

В момента има 245  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2019 г.

БД-12-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-12-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на десет броя жилищни сгради и път за достъп в поземлен имот с идентификатор 04279.130.18, местност „Пенков чифлик – Ш.39“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител:С. А., Г. А.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението