Съдържание

Посетители

В момента има 142  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2019 г.

БД-66-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-66-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на хотел в УПИ V - 63 в кв. 21 по плана на курорт „Огняновски минерални бани“, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Шербетов - М“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението