Съдържание

Посетители

В момента има 110  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2019 г.

БД-69-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-69-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на ПСОВ – гр. Хаджидимово, с. Копривлен, с. Ново Лески и с. Садово с капацитет 4975 екв. ж. в поземлен имот с идентификатор 77058.4.176, местност „Кокошките“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Хаджидимово

От тук може да изтеглите пълния текст на решението