Съдържание

Посетители

В момента има 256  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2020 г.

БД-19-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-19-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на 6 (шест) броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 04279.116.99 в местността „Пенков чифлик – Ш.39“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Г. М., М. Л., В. И., С. Р., В. Д., Д. Л., А. М. и Т. С.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението