Съдържание

Посетители

В момента има 280  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2020 г.

БД-35-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-35-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Жилищно строителство - изграждане на 15 броя къщи в поземлен имот с идентификатор 61813.527.763 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „РТА КОНСУЛТИНГ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението