Съдържание

Посетители

В момента има 269  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2020 г.

БД-43-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-43-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на екоселище и сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 11315.1.6 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Вихрен, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: А. К.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението