Съдържание

Посетители

В момента има 356  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2020 г.

БД-45-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-45-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на хипермаркет, хотел с ресторант и жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 56126.600.325 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „МАНТАР-А“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението