Съдържание

Посетители

В момента има 145  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2020 г.

БД-53-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-53-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на крайпътен обслужващ обект – бензиностанция, автомивка, склад за промишлени стоки и сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 52074.28.9, местност Киселица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“ и „Изграждане на мотел, лятна тераса, спортни и детски площадки в поземлен имот с идентификатор 52074.29.2, местност Киселица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: К. Ч.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението